Campionato: PRIMA CATEGORIA

SANPOLESE 1961 — ELIS

ARCADIA — ELIS

ELIS — ATLETICO MONTI TIBURTINI

NOVA 7 — ELIS

ELIS — ARCO DI TRAVERTINO

MAGNITUDO FCCG — ELIS

ACCADEMIA SPORTING ROMA — ELIS

ELIS — REAL100CELLE

DINAMO ROMA — ELIS

ELIS — ALBULA

CASTELVERDE CALCIO — ELIS

ELIS — TOR LUPARA

O.I.R. — ELIS

ELIS — SANPOLESE 1961